LULF’s manager in the office Thailand , he speaks thai & lao ທ່ານປະທານແລະຜູ້ບໍຣິຫານທົ່ວໄປຂອງສະຫະພັນທ໌ກຳມະກອຣລາວປະຈຳປະເທດໄທທີ່ຖ໊ກຄັດເລ໊ອກດ້ວຍຄວາມສາມາດແລະຄຸນນະສົມບັດຂອງກ່ຽວ,ທ່ານເວົ້າພາສາໄທແລະພາສາລາວ

LULF ‘s manager & General operator in LULF office Thailand ( he speaks thai & lao )ທ່ານປະທານແລະຜູ້ບໍຣິຫານງານທົ່ວໄປຂອງສະຫະພັນທ໌ກຳມະກອຣລາວປະຈຳປະເທດໄທທີ່ຖ໊ກຄັດເລ໊ອກດ້ວຍຄວາມສາມາດແລະຄຸນນະສົມບັດຂອງຜູ້ກ່ຽວ,ທ່ານເວົ້າພາສາໄທແລະພາສາລາວ
Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *