LULF’s manager in the office Thailand , he speaks thai & lao ທ່ານປະທານແລະຜູ້ບໍຣິຫານທົ່ວໄປຂອງສະຫະພັນທ໌ກຳມະກອຣລາວປະຈຳປະເທດໄທທີ່ຖ໊ກຄັດເລ໊ອກດ້ວຍຄວາມສາມາດແລະຄຸນນະສົມບັດຂອງກ່ຽວ,ທ່ານເວົ້າພາສາໄທແລະພາສາລາວ

Read more

All Dear friends these LULF products are the same price to make your donation for lao workers in thailand who haven’t a job and needing your help .

ພລີດຕະພັນເລົ່ານີ້ລາຄາດຽວກັນຖ້າທ່ານຈະບໍຣິຈາກໂດຍການຊ໊້ຂອງເລົ່ານີ້ເຊີນຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ນີ້ທາງໂທລະຊັບຫຼ໊ຟາກຂໍ້ຄວາມໄວ້ກໍໄດ້. ຂອບໃຈ

Read more

LULF’s president interviewed by LPP TV ການໃຫ້ສຳພາດຂອງທ່ານປະທານສະຫະພັນທ໌ກັມມະກອນລາວເລ໊້ອງຜ໌ນປະໂຍດຂອງສະມາສີກຂອງສະຫະພັນທ໌ກັມມະກອນໃນປະເທດໄທ

ທາງໂທຣະທັດອຳນາດປະຊາຊົນລາວສຳພາດໃນເລື້ອງສະພາແຮງງານ…Interview part 3 by Lao People Power on Lao United Labor Federation! 7/15/2017 with Saysana Sundara and Sirichampa…. Posted by Nick Hanthaley on Friday, July

Read more