Home

LULF president certificate ໃບປະກາດຂອງທ່ານປະທານ ຫພກລ ສູນກາງ
LULF’s president

 

LULF’s office address

The President of Lao United Labor Federation

The Field Representative of Lao United Federation in Thailand

 

ດ້ວຍຄວາມຮັກແລະເປັນຮ່ວງຕໍ່ພີ່ນ້ອງຄ໌ນລາວທີ່ຢູ່ກະແຈກກະຈາຍກັນຢູ່ປະເທດໄທເປັນຈຳນວນຫລາຍແສນຄ໌ນພວກເຮ໌າຈ໋ງຕັ້ງອ໌ງການນີ້ຂ໊້ນເພ໋ອເຕ໌້າໂຮມພີ່ນ້ອງລາວທີ່ເຮັດວຽກງານແລະຕັ້ງຖີ່ນຖານຢູ່ໃນປະເທດໄທໂດຍບໍມີການຄູ້ມຄອງເລ໊້ອງສິດທິມະນຸດທຸກໆດ້ານໂດຍການຮ່ວມມ໊ຂອງຄະນະພີ່ນ້ອງລາວທີ່ເອີຣ໌ບ,ອາມຣິກາ,ການາດາ,ໂອສຕຣາລີແລະໄທ,ອ໌ງການນີ້ໄດ້ຈັດຂ໊້ນທະບຽນທີ່ເມ໊ອງປອທແລນ,ລັດໂອເຣງ໌ນໃນສະຫະຣັດອາເມຣິກາຢ່າງຖ໊ກຕ້ອງຕາມກ໌ດໝາຍຂອງປະເທດນັ້ນ(ອາເຣິກາແລະໄທ)ແລະເປັນການຮັບຮູ້ແລະສະໜັບສະໜູນຈາກອ໌ງການຄູ້ມຄອງສິດທິມະນຸສນານາຊາດ.
ເພ໋ອຄວາມເສີມຂະຫຍາຍແລະປະຄ໌ບປະຄອງອ໌ງການນີ້ໃຫ້ຫັ້ນຄ໌ງແລະຍ໊ນຍາວເພ໋ອພີ່ນ້ອງລາວທີ່ຕ້ອງສິດທິມະນຸດຂອງເຂ໌າເຈ໌້າພວກເຮ໌າຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກພວກທ່ານທຸກໆດ້ານ.
ຂຽນຂໍ້ຄວາມໄວ້ໃນ SMS of this page
ຕິດຕໍ່ +33 695294753 France ( Secretary General .)
laolaborfederation@gmail.com

+66(0) 640860741 Thailand > Manager & General operator

Office : +66 20641763  , in Thailand 020641763

For the thousands of Lao workers in Thailand needed labor’s right and lao human right protection we are Laotians in Europe, USA, Australia, Canada and Thailand built this organization for help our Lao people in Thailand by legally registered in Portland Or. USA with an agreement supporting of the human right & the international labor federation’s right international
For this organization being for help the Lao workers in Thailand we accept any kinds of your supports .

contact us: leave your sms on this page

+33 695294753 France (Secretary  General )
admin@lao-labor.org

laolaborfederation@gmail.com
+66(0) 640860741 Thailand > Manager & General operator

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email