The LULF Thailand office entrance ** ປະຕູເຂົ້າຫ້ອງການຂອງສະຫະພັນທ໌ກັມມະກອຣລາວໃນປະເທດໄທແລະໄດ້ເປີດບໍຣິການຮັບສະມາສີກແລ້ວ

ປະຕູເຂົ້າຫ້ອງການຂອງສະຫະພັນທ໌ກັມມະກອຣລາວໃນປະເທດໄທ
LULF office entrace in Thailand
,ລາຍຊ໋່໊ທະນາຍຜ້ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼ໊ອຄູ້ມຄອງອົງການແລະສະມາຊິກໃຫ້ຖ໊ກຕ້ອງກົດໝາຍໄທ
Thai law certificate
The LULF’s manager assistant in the office Thailand
ລອງປທານສະຫະພັນທ໌ກັມມະກອນລາວ ໃນປະເທດໄທ

 

 

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *