One comment

  1. ເຈົ້າຊາຍສວາດພັດທະນາຄງາມຫຼາຍແລະສະແດງບົດບາດປະສານງານສັມພັນກັບນານາຊາດເພ໋ອປະຊາຊົນລາວໃນອານາຄົດ ,ຂໍຊົມເຊີຍ
    ຂໍສະໜັບສະໜູນຂໍໃຫ້ຜົນງານຂອງພວກທ່ານຈົ່ງຈະເຣີນແລະໝັ້ນຄົງ
    ແມ່ນວຽກງານທີ່ດີສຳລັບຊ່ອຍເຫຼ໊ອແຮງງານລາວ
    The lao prince Sawath Phathanak video with the president Kadri Morinaj for the honor IASS medal & the Diploma, it is a great and congratulation to the prince hope of their friendship will get some excellently helping for the lao workers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *