ຊົມເຊີຍຜົນງານຂອງສະມາຊິກ ສຫພກລ (ໃນໄທ) ທຳການປະສານງານເພ໊່ອສະມາຊິກໃໝ່ LULF members visited lao workers at Nakornpatom Thailand

ທຳການປະສານງານເພ໊່ອສະມາຊິກໃໝ່ ທິ່ນະຄອນປະຖົມ ເພ໋ອຂົນຂວາຍເອົາສະມາຊິກໃໝ່ ເພ໋ອຂົນຂວາຍເອົາສະມາຊິກໃໝ່

Read more